R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

5. Xác định hướng tốt, hướng xấu cho từng cung mệnh

1. Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh
- Đông tứ mệnh bao gồm: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly
- Tây tứ mệnh bao gồm: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn

Phướng hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
- Đông tứ trạch:
Tốn trạch - hướng Đông nam
Khảm trạch - hướng Bắc
Ly trạch - hướng Nam
Chấn trạch - hướng Đông
- Tây tứ trạch:
Càn trạch - hướng Tây bắc
Đoài trạch - hướng Tây
Khôn trạch - hướng Tây nam
Cấn trạch - hướng Đông bắc

==== Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu - hung hại.

2. Sự kết hợp giữa Cung mệnh với 8 hướng sẽ tạo ra 8 dòng khí:
- 4 khí tốt:
Sinh khí (tốt nhất)
Thiên y (tốt thứ 2)
Diên niên (tốt thứ 3)
Phục vị (tốt thứ 4)
- 4 khí xấu:
Tuyệt mệnh (xấu nhất)
Ngũ quỷ ( Xấu nhì)
Lục sát (xấu thứ 3)
Họa hại (xấu thứ 4)

                Bảng tra cung mệnh với hướng tạo ra các khí tốt - Xấu

Cung mệnhSinh khíThiên yDiên niênPhục vịTuyệt mệnhNgũ quỷLục sátHọa hại
Cànhướng tâyHướng  đông bắchướng tây namhướng tây bắchướng namhướng đônghướng bắchướng đông nam
Đoàihướng tây bắchướng tây namhướng đông bắchướng tâyhướng đônghướng namhướng đông namhướng bắc
CấnHướng tây namhướng tây bắchướng tâhướng đông bắchướng đông namhướng bắchướng đônghướng nam
Khônhướng đông bắchướng tâyhướng tây bắchương tây namhướng bắchướng đông namhướng namhướng đông
Lyhướng đônghướng đông namhướng bắchướng namhướng tây bắchướng tâyhướng tây namhướng cấn
Khảmhướng đông namhướng đônghướng namhướng bắchướng tây namhướng đông bắchướng tây bắchướng tây
Tốnhướng bắchướng namhướng đônghướng đông namhướng đông bắchướng tây namhướng tâyhướng tây bắc
Chấnhướng namhướng bắchướng đông namhướng đônghướng tâyhướng tây bắchướng đông bắchướng tây nam
Cách tra xem hướng nào tốt, hướng nào xâu:
- 1. xác định cung mệnh của mình là cung mệnh nào.
- 2. Dòng cung mệnh vừa tra được vào bảng trên theo hàng ngang và dóng lên sẽ ra được khí tốt hay xấu.
Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét