R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Năm kiêng kỵ cưới gả của các tuổi 12 con giáp

TUỔI TÝ - CHUỘT
Giáp Tý:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Bính Tý:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Mậu Tý:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.
Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Canh Tý:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Nhâm Tý:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão.
Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân. Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI SỬU - TRÂU
Ất Sửu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.
Hợp với Can Canh, Kị với Can Tân.
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Đinh Sửu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.
Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Kỷ Sửu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Tân Sửu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.
Quý Sửu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần.
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu. Kị các tuổi Ngọ - Mùi.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI DẦN - HỔ
Bính Dần:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm.
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.
Các tuổi khác bình hòa.
Mậu Dần:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.
Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.
Các tuổi khác bình hòa.
Canh Dần:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.
Các tuổi khác bình hòa.
Nhâm Dần:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.
Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu.
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.
Các tuổi khác bình hòa.
Giáp Dần:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu.
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh.
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thân.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI MÃO - MÈO
Đinh Mão:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý.
Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý.
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.
Các tuổi khác bình hòa.
Kỷ Mão:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.
Các tuổi khác bình hòa.
Tân Mão:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.
Các tuổi khác bình hòa.
Quý Mão:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.
Các tuổi khác bình hòa.
Ất Mão:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi. Kị các tuổi Thìn - Dậu.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI THÌN - RỒNG
Mậu Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Quý, Kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Canh Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Nhâm Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Giáp Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Bính Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí - Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.

TUỔI TỴ - RẮN
Kỷ Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Tân Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh.
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Quý Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ.
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Ất Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân.
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Đinh Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI NGỌ - NGỰA
Canh Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính.
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.
Các tuổi khác bình hòa.
Nhâm Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,
Các tuổi khác bình hòa.
Giáp Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.
Các tuổi khác bình hòa.
Bính Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu.
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý,
Các tuổi khác bình hòa.
Mậu Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI MÙI - DÊ
Tân Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.
Các tuổi khác bình hòa.
Quý Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.
Các tuổi khác bình hòa.
Ất Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.
Các tuổi khác bình hòa.
Đinh Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.
Các tuổi khác bình hòa.
Kỷ Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI THÂN - KHỈ
Nhâm Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Giáp Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Bính Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Mậu Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Canh Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI DẬU - GÀ
Quý Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Ất Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Đinh Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Nhaâm. Kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Kỷ Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.
Tân Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất.
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI TUẤT - CHÓ
Giáp Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,
Các tuổi khác bình hòa.
Bính Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,
Các tuổi khác bình hòa.
Mậu Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,
Các tuổi khác bình hòa.
Canh Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,
Các tuổi khác bình hòa.
Nhâm Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu,
Các tuổi khác bình hòa.


TUỔI HỢI - LỢN
Ất Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Đinh Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Kỷ Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Tân Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.
Quý Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi.
Các tuổi khác bình hòa.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét